top of page
PROF.DR. TÜLAY OKMAN KILIÇ   Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

1-Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla, Çeçen Sok. Akasya A1 Ofis Kule D: 152, Acibadem, İstanbul 34660 adresinde faaliyet gösteren PROF.DR. TÜLAY OKMAN KILIÇ    (“DOKTOR”) olarak, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Buna istinaden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

2-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarına uygun ve hizmetin niteliğine bağlı olarak, Kanun’da öngörülen sebeplerle ve sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince faaliyetlerimizin yürütülmesi, hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde toplanabilmektedir.

Sizlere güvenli sağlık  hizmeti sunabilmek amacı ile DOKTOR tarafından işlenen kişisel verileriniz, verilen sağlık hizmetlerinin niteliğine bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, telefon ile, sözlü olarak ve benzeri vasıtalar aracılığıyla, fiziksel mekânlar ve sekreterya hizmeti gibi benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel olarak etmekteyiz.

Sağlık verileriniz başta olmak üzere, DOKTOR tarafından işlenecek özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz; adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, Türk Vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici ya da yabancı T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, DOKTOR’a  özgü protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz; ödeme ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz; muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler; tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız, kişisel verileriniz; yürürlükteki Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi; randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme; DOKTOR’un iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma; çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma; kimliğinizi teyit etme; DOKTOR ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme; ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; DOKTOR’un sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma; size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması; hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz”, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, DOKTOR tarafından fiziki ortamda muhafaza edilebilecektir.

Diğer sağlık kurumlarındaki tetkik, tedavi gibi süreçlere ilişkin olarak DOKTOR’a teslim etmiş olduğunuz tetkik sonucu, rapor, röntgen gibi sağlık verileriniz, taburcu olduğunuzda teslim almadığınız takdirde üç ay içerisinde imha edilecektir.

3-İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve DOKTOR’un ilgili mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanması amacı ile hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilere, hizmet sağlayıcılarına, kanunen yetkili üçüncü kişilere, Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri ve aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, mahkemeler, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, sevk edildiğiniz veya kendinizin başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içindeki veya yurt dışındaki laboratuvarlar, sistemler ve iş ortaklarımızla  Kanun’un 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak paylaşılabilecektir veya onlara aktarılabilecektir.

4-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, DOKTOR tarafından sağlık hizmeti sunumumu ilişkisinin ifası gereğince veya meşru menfaatimize dayalı hukuki sebeplerle kullanımını kabul etmeniz halinde size özel açık rızanız ile hukuki sebeple toplanabilmektedir. Ancak, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında açıkça belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

5-Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen kişi, DOKTOR’a başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

* Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;

* Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme;

* Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme;

* Kişisel verilerinin işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

* Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;

* Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme;

* Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme;

* Bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

* Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, bu zararın giderilmesini talep etme.

6-Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren bir dilekçe ile Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Ofis Kule Daire 152 Acibadem, İstanbul 34660  adresine bizzat elden teslim edebilir ya da Noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Yasal Uyarı

BU WEB SİTESİNİN SAHİBİ, DR. PROF.DR. TÜLAY OKMAN KILIÇ   OLUP TÜM KULLANIM HAKLARIMIZ SAKLIDIR. Sitemizde yer alan yazılar, bilgiler eğitim amaçlı olup herhangi bir şekilde tıbbı önerme amaçlı değildir. Bu bilgiler doğrultusunda verilen her türlü kararlar ile ilgili sorumluluk bu siteyi ziyaret eden kişiye ait olup DOKTOR’u hiçbir şekilde bağlamaz. WEB sayfamızda yapılacak her türlü değişiklik, yeniden düzenleme veya yayını durdurma hakkı hiçbir ihtara gerek olmaksızın DOKTOR’a aittir. Web sayfasında yer alan bilgilerin güncellenmemesinden dolayı hiçbir sorumlulukla yükümlü değildir. WEB sayfamızda yer alan yazılar, bilgiler, grafikler, resim ve logolar, tasarımlar, sloganlar web sayfamızın sunuluş şekli DOKTOR’un mülkiyetinde olup, tarafımızdan yazılı izin alınmaksızın kullanılması, kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, ticari amaçla basılması ve dağıtılması yasaktır. Her türlü telif hakkı DOKTOR’a aittir. Merkezimiz, herhangi bir nedenle Web sitemize ulaşan isim adres ve şahsi bilgileri yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü şahıslara açıklanmayacağını beyan eder.

Gizlilik İlkesi

DOKTOR tarafından kişisel verileriniz, hastanın  rızası ve sorumluluğu olmadan herhangi bir dijital mecrada paylaşılmaz.

bottom of page